Az egyházak tájékoztatóikat iskolánkba hozhatják: 2013. április 3. 8-16-ig

 

 

33. § Az R. a következõ 182/A–182/B. §-sal, és ezt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„74/A. Az állami általános iskolában az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás

megszervezésére vonatkozó szabályok

 

182/A. § (1) Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti idõpontot, amikor az egyházi jogi személy – beleértve annak belsõ egyházi jogi személyét is – írásban meghatalmazott képviselõje tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülõknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. Az iskola igazgatója a kijelölt idõpontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személlyel, hogy azt az egyházi jogi személy a tájékoztató idõpontja elõtt legalább tíz nappal megkapja.

 (2) Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselõje az (1) bekezdés szerinti tájékoztatón nem tud

megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetõségét, hogy az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat a szülõk megismerjék.

(3) Az igazgató március 16. és március 31. között az egyházi jogi személytõl kapott tájékoztatás alapján az iskola

honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a következõ tanévben a hit- és erkölcstan oktatás

megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselõjének nevét, címét, ennek tényérõl értesíti az egyházi jogi személyt.

(4) Az igazgatónak hozzáférhetõvé kell tennie az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, különösen a tantervet, a tananyagot, a tankönyveket és a hit- és erkölcstan oktatás munkamódszerét.

(5) Beiratkozáskor, átiratkozáskor az egyházi jogi személy (3) bekezdés szerint nyilvánosságra hozott adatait az iskola írásban is a szülõk rendelkezésére bocsátja, ez alapján a szülõ a hit- és erkölcstan oktatással összefüggõ adatkezeléshez történõ önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejûleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy

a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy

b) az erkölcstan oktatást

igényli a gyermeke számára.

(6) Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülõ a hit- és erkölcstan oktatással összefüggõ adatkezeléshez történõ önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejûleg írásban igényelheti olyan egyházi jogi személy hit- és erkölcstan oktatását is, amely egyházi jogi személy nem tartott tájékoztatót az iskolában. Az ilyen igényrõl az igazgató írásban értesíti a szülõ által megjelölt egyházi jogi személy képviselõjét.

(7) Abban az esetben, ha a szülõ nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára erkölcstan oktatást szervez. Ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti egyházi jogi személy vagy a (6) bekezdés szerint megkeresett egyházi jogi személy a hit- és erkölcstan oktatást nem vállalja, a szülõ ismételten nyilatkozik arról, hogy

a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan

oktatást, vagy

b) az erkölcstan oktatást

igényli a gyermeke számára.

(8) Amennyiben a szülõ a (5) bekezdés a) pontja vagy a (6) bekezdés szerinti hit- és erkölcstan oktatást választja,

az errõl szóló nyilatkozatával egyidejûleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya

megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja.

(9) A beiratkozáskor a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését a következõ tanévben a (3) bekezdés szerint vállaló egyházi jogi személy képviselõje is jelen lehet, a szülõnek – igénye esetén – hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat. Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselõje a beiratkozáskor nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok megismerhetõségét.

 

182/B. § (1) A beiratkozást követõ három napon belül az igazgató az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselõjének átadja az egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók 182/A. § (8) bekezdése szerinti adatait.

(2) Az adatok átadását követõ hét napon belül az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról azon egyházak képviselõivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstan oktatás iránti igényrõl a szülõk nyilatkoztak, és amelyek a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták.

(3) A (2) bekezdés szerinti egyeztetés során a tanulócsoportok kialakításával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a) a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevõ tanulócsoportok összevonhatók,

b) az erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsõsorban az erkölcstan órák számára az órarendben

meghatározott idõben kell megtartani.

(4) Amennyiben az egyházi jogi személy az erkölcstan órával azonos idõpontban a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani, az érintett szülõk írásbeli egyetértõ nyilatkozata alapján az igazgató és az egyházi jogi személy képviselõje írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat az egyházi jogi személy más idõpontban vagy más idõpontban az iskola épületén kívül tartja meg.

(5) A hit- és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportok létszámáról az igazgató június 30-ig tájékoztatja a fenntartót.

(6) Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülõk 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti nyilatkozata alapján és az egyházi jogi személy képviselõjével a (2) bekezdés alapján lefolytatott egyeztetés eredményeként a hités erkölcstan oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.

 (7) Amennyiben a szülõ a következõ tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselõjével.

(8) Amennyiben a szülõ vagy törvényes képviselõ a tanuló számára a második–nyolcadik évfolyamokon erkölcstan helyett hit- és erkölcstan vagy más egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstan oktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg.

(9) A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minõsítése az Nkt. 54. § (2)–(3) bekezdésének vagy (4) bekezdésének megfelelõen az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Erkölcstan/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja.

(10) Amennyiben az egyházi jogi személy nem tud gondoskodni a hitoktató, hittantanár szakszerû helyettesítésérõl, az iskola köteles a hit- és erkölcstan órán részt vevõ tanulók felügyeletérõl gondoskodni.”

 

34. § Az R. 182/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„182/B. § (1) A beiratkozást követõ három napon belül az igazgató az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselõjének átadja az egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók 182/A. § (8) bekezdése szerinti adatait.

(2) Az adatok átadását követõ hét napon belül az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról azon egyházak képviselõivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstan oktatás iránti igényrõl a szülõk nyilatkoztak és amelyek a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták.

(3) A (2) bekezdés szerinti egyeztetés során a tanulócsoportok kialakításával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a) a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevõ tanulócsoportok összevonhatók,

b) az erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsõsorban az erkölcstan órák számára az órarendben

meghatározott idõben kell megtartani.

(4) Amennyiben az egyházi jogi személy az erkölcstan órával azonos idõpontban a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani, az érintett szülõk írásbeli egyetértõ nyilatkozata alapján az igazgató és az egyházi jogi személy képviselõje írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat az egyházi jogi személy más idõpontban vagy más idõpontban az iskola épületén kívül tartja meg.

(5) A hit- és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportok létszámáról az igazgató június 30-ig tájékoztatja a fenntartót.

(6) Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülõk 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti nyilatkozata alapján és az egyházi jogi személy képviselõjével a (2) bekezdés alapján lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit-és erkölcstan oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.

(7) Amennyiben a szülõ a következõ tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselõjével.

(8) Amennyiben a szülõ vagy törvényes képviselõ a tanuló számára a második–nyolcadik évfolyamokon erkölcstan helyett hit- és erkölcstan vagy más egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstan oktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg.

(9) Ha az iskola az Nkt. 35. § (3) bekezdése által elõírt együttmûködési kötelezettségét vagy az Nkt. 35. §

(4) bekezdésében a hit- és erkölcstan oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítására vonatkozóan elõírt

kötelezettségét nem teljesíti, a fenntartó az egyházi jogi személy kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttmûködés kialakításáról és a feltételek biztosításáról.

(10) A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minõsítése az Nkt. 54. § (2)–(3) vagy (4) bekezdésének megfelelõen az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Erkölcstan/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja.

(11) A hit- és erkölcstan órákra vonatkozó csoportnaplót a hitoktató, hittantanár vezeti, az iskola egyéb tanügyi

dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos további adminisztrációt az egyházi jogi személy által az Nkt. 35. § (4) bekezdése szerint foglalkoztatott hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján minden tanítási órát követõ tanítási nap végéig az érintett tanulók osztályfõnöke végzi el.

(12) Amennyiben az egyházi jogi személy nem tud gondoskodni a hitoktató, hittantanár szakszerû helyettesítésérõl, az iskola köteles a hit- és erkölcstan órán részt vevõ tanulók felügyeletérõl gondoskodni.”