Tartalomjegyzék

1.        a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2.        köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek:

3.        a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

4.        a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program:

5.        a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

6.        a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma iskolai végzettsége és szakképzettsége:

7.        az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

8.        a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

9.        Általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók:

10.      a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

11.      a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

12.      az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

13.      az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

 


A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

1.   a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Beiratkozás az első évfolyamra 2018-2019.

 Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A tankötelezettség kezdete

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, ezért az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

    - Eredeti születési anyakönyvi kivonat.

    - A gyermek lakcímét igazoló kártya.

    - Óvodai szakvélemény (ha van, akkor a nevelési tanácsadó véleménye).

    - TAJ kártya.

    - Nyilatkozat a felügyeleti jog gyakorlásáról (külön élő szülők esetén).

 

 

2.   köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek:

 

Étkezési térítési díjak

Menza

419Ft /nap

Napközi

627Ft /nap

 

Befizetési napok 2018/19-es tanévben

augusztus

21-én /kedden/ és 22-én /szerdán/

szeptember

18-án /kedden/ és 19-én /szerdán/

október

16-án /kedden/ és 17-én /szerdán/

november

20-án /kedden/ és 21-én /szerdán/

december

11-én /kedden/ és 12-én /szerdán/

 

Lemondások visszafizetése

Az étkezést  lemondani reggel fél 9 óráig, csak a következő tanítási naptól lehet. 

A lemondott étkezési díjat a teljesítést követő hónaptól tudjuk visszafizetni. A visszafizetés célszerűen a befizetéskor történik, ekkor kerül jóváírásra a számlán.

 

Normatív támogatások igénybe vétele:

Aki a 2018/2019-es tanévben a normatív támogatást szeretne igénybe venni, a következő igazolásokat hozza magával az augusztusi befizetéskor:

 

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (100%) részesülő gyermek esetén:

     - Szülői nyilatkozat (kitöltése minden tanévben kötelező)

     - Érvényes önkormányzati határozat a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról

 

2. Három vagy többgyermekes családoknál 50%-os kedvezményben részesülő gyermek esetén:

    - Szülői nyilatkozat (kitöltése minden tanévben kötelező)

 

3. Tartósan beteg 50%-os kedvezményben részesülő gyermek esetén:

    - Szülői nyilatkozat (kitöltése minden tanévben kötelező)

    - Érvényes orvosi igazolás a kedvezményben részesülő gyermek tartós betegségéről.

    - Határozat  a megemelt családi pótlék folyósításáról

 

 

3.   a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6 órától délután 18 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

Az éves munkaterv megtalálható az ” Eseménynaptár ” menüpont alatt

 

 

4.   a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program:

Honlapunkon megtalálható a ” Dokumentumok” menüpont alatt

5.   a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

Honlapunkon megtalálható az ” Iskolánkról/tanáraink ” menüpont alatt

6.   a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Honlapunkon megtalálható az ” Iskolánkról/tanáraink ” menüpont alatt

7.   az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

a) Netfit eredmények:  Honlapunkon megtalálható a ” Mérések ” menüpont alatt

b) Országos Kompetenciamérés eredményei:  Honlapunkon megtalálható a ” Mérések ” menüpont alatt

8.   a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Iskolánkban a 2012/2013-as tanévben nem volt évismétlő

Iskolánkban a 2013/2014-es tanévben nem volt évismétlő

Iskolánkban a 2014/2015-ös tanévben nem volt évismétlő

Iskolánkban a 2015/2016-ös tanévben 1 évismétlő van

Iskolánkban a 2016/2017-es tanévben nem volt évismétlő.

Iskolánkban a 2017/2018-as tanévben nem volt évismétlő.

 

 

9.   Általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók:

 

2016/17 tanév

 

 

TOVÁBBTANULÁSI MUTATÓK

gimnázium

szakgimnázium

szakközépiskola

szakiskola

%

%

%

%

ÖSSZES 8. évfolyamos tanuló: 60 fő

29

48%

29

48%

1

2%

1

2%

 

 

10.      a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szerevezett – tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:

·                    napközi otthon

·                    tanulószoba

·                    szakkörök

·                    diáksportköri foglalkozások

·                    tömegsport foglalkozások

·                    felzárkóztató foglalkozások

·                    tehetségfejlesztő foglakozások

·                    ÁDSE - diáksport

A tanítási órán kívüli foglalkozások

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez.

A napközis és a tanulószoba foglalkozásokra való  felvétel elvei

·         A napközi-otthonba tanévenként minden év szeptemberben, illetve az első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. A szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

·         A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. A tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.

·         A napközi-otthonba, illetve a tanulószobára minden jelentkező tanulót fel kell venni.

·         Napközis ügyeletek: reggel 6-7.30 óráig, délután 16-17.30 óráig, igény szerint, kijelölt tanteremben, pedagógus felügyelettel, pedagógiai asszisztens felügyeletével.

 

Az egyéb, tanórán kívüli foglakozásokra vonatkozó általános szabályok

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés  – a felzárkóztató foglalkozások kivételével –  önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanév elején lehet jelentkezni, a felvétel egy tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa.

 

 

 

11.      a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Honlapunkon a „Dokumentumok” alatt a „Helyi Tanterv” tartalmazza

12.      az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Honlapunkon a „Dokumentumok” alatt a „Pedagógiai program” tartalmazza

 

13.      az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

1.a

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

4.a

4.b

5.a

5.b

6.a

6.b

7.a

7.b

8.a

8.b

24

25

32

31

25

28

26

27

31

32

33

30

25

23

28

22